Formed in 2001 ProFirma has grown to become one of Poland's most experienced and respected HR Training and Consulting companies.
The ProFirma team help their clients to achieve the maximum in efficiency and productivity when it comes to recruiting, training, developing and retaining talent. 

In many organizations "you don't know what you don't know"! ProFirma's decades of experience and data means they really know how to assess competencies and as a result are able to apply a variety of development tools with their customers helping them to become leaders in their given business sector.

ProFirma count organizations as diverse as PZU, T-Mobile Poland, MSGaz, the Polish Govermnet (several ministries, and Prime Minister's office), Asseco, Combidata and  TechData, Plus GSM(Polkomtel) and Orlen amongst their blue chip customer base.
ProFirma are now capitalizing on their history and experience to partner with UK and USA based IF Associates Inc. to offer  specialist range of proven solution sales skills programs

For more information about how ProFirma Poland and IF Associates Inc. can help you to find, win and keep more customers quickly and profitably contact us now.

Polish

Od powstania w roku 2001 ProFirma sta?a si? jedn? z bardziej rozpoznawanych i szanowanych firm doradczo szkoleniowych bran?y HR.Zespó? ProFirmy wspiera klientów w osi?ganiu maksimum efektywno?ci i wydajno?ci w zakresie pozyskiwania, rozwijania i utrzymywania talentów.

W wielu organizacja „nie wiadomo czego nie wiadomo"! Lata zebranego przez ProFirm? do?wiadczenia i danych powoduj?, ?e Profirma doskonale wie jak ocenia? kompetencje w wyniku czego jest w stanie stosowa? adekwatne narz?dzia rozwojowe pomagaj?c klientom zdobywa? pozycje liderów w swoich obszarach.

Do grona swych du?ych klientów ProFirma zalicza tak zró?nicowane organizacje jak PZU,T-Mobile, MSGaz, polski rz?d (kilka ministerstwo oraz kancelria premiera), Asseco, Combidata, Orlen, Techdata, Polkomtel.ProFirma korzystaj?c ze swych owocnych do?wiadcze? nawi?za?a wspó?prac? z dzia?aj?c? w USA i Wielkiej Brytanii firm? IF Associates Inc. celem wspólnego oferowania sprawdzonych programów rozwoju si? sprzeda?y.

Contact us now.

Aby uzyska? dodatkowe informacje o tym jak ProFirma i IF Associates mog? Pa?stwu pomóc w znalezieniu, zdobyciu i utrzymaniu dodatkowych klientów szybko i na korzystnych zasadach, skontaktujcie si? Pa?stwo z nami.
 
When we find we are working with teams that are not performing at an optimum level, we rely on and trust our strategic partners at Teamwide Solutions Inc.

Their experienced facilitators deliver highly-effective exercises for developing trust and problem-solving models that you can take back to your workplace and see immediate benefits.  Typically following the workshop, additional leadership coaching and coach-led meeting facilitation is implemented for best results and continued improvements.Contact us now for information about building winning sales teams